Regulament de organizare şi desfăşurare pentru

„ProEtnica 2015 -Festival Intercultural Sighişoara”

 

 

1.)    Ordine publică şi curăţenie

a.)    Liniştea şi ordinea publică pe perioada evenimentului vor fi asigurate, prin grija Municipiului Sighişoara. În acest sens, se va constitui un comandament format din reprezentanţi ai Municipiului Sighişoara, Asociaţiei Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret Sighişoara (ibz), Poliţiei Locale, Poliţiei Municipiului, Jandarmeriei, Unităţii de Pompieri, Ambulanţei etc.

b.)    În timpul desfăşurării programului artistic al festivalului, comercianţilor le este interzis să difuzeze muzică; de asemenea, în timpul pauzelor se va difuza doar muzică instrumentală, cu un volum scăzut, astfel încât să fie evitată poluarea fonică.

c.)    Pe perioada festivalului este interzis accesul persoanelor în Cetatea Medievală cu recipienţi conţinând băuturi alcoolice.

 

2.)    Accesul  auto în Cetatea Medievală şi parcarea autovehiculelor

a.)    Accesul auto în Cetatea medievală va fi restricţionat în perioada 20 - 23 august 2015, cu excepţia riveranilor (persoane fizice şi juridice), care vor putea parca numai în interiorul curţilor proprii sau în afara Cetăţii şi autoturismelor autorizate de Municipiul Sighişoara sau de Asociaţia Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret Sighişoara (ibz).

b.)    Pentru aprovizionarea unităţilor economice din Cetatea medievală, pe perioada festivalului, este permis accesul autovehiculelor zilnic până la ora 10,00.

c.)    Comercianţii autorizaţi care desfăşoare activitatea pe perioada festivalului vor parca autovehiculele în afara perimetrului Cetăţii medievale.

 

3.)    Reguli  privind asigurarea protecţiei cetăţenilor, împotriva riscurilor de accidente şi de izbucnirea unui incendiu în perioada desfăşurării festivalului „ProEtnica 2015 - Festival Intercultural Sighişoara”

 

Pentru prevenirea unor evenimente nedorite, urmate de vătămări corporale sau de distrugerea unor bunuri, se impune respectarea următoarelor reguli minime:

a.)    Intervenţiile tehnice (montaje, branşamente, reparaţii) asupra diferitelor instalaţii şi echipamente tehnice (de curent) se vor efectua numai de persoane autorizate, având specialitatea şi pregătirea aferentă.

b.)   Racordarea la curent electric, se va efectua doar de personal de specialitate autorizat, pentru a se evitasuprasolicitarea racordurilor,  folosirea unor instalaţii improvizate sau traversarea căilor de acces cu diverse cabluri electrice care pot genera accidente. Consumul de curent electric se va achita la casieria Municipiului Sighișoara și este de 50 lei/comerciant autorizat.

c.)    Folosirea focului deschis se va face în conformitate cu normele P.S.I, prin obţinerea unui PERMIS DE LUCRU CU FOC DESCHIS pentru a se asigura astfel obligaţia existenţei stingătoarelor și folosirea unor instalaţii (surse) de foc omologate.

d.)   Se interzice blocarea cu mărfuri sau ambalaje, chiar şi pentru scurt timp, a căilor de ACCES, deoarece aceste căi vor deveni căi de evacuare, salvare şi intervenţie în caz de incendiu. Se va evita blocarea hidranţilor precum şi a celorlalte mijloace de primă intervenţie.

e.)    Depozitarea materialelor, a mărfurilor, se va face în mod organizat, ţinându-se seama de proprietăţile fizico-chimice ale acestora şi asigurându-se spaţii de siguranţă şi acces.

f.)     Fiecare colaborator sau participant, în cadrul festivalului, are obligaţia să cunoască şi să respecte reglementările legislaţiei din domeniul securităţii muncii, al prevenirii şi stingerii incendiilor, fiind direct răspunzători în cazul încălcării acestora.

g.)    În perioada festivalului, Municipiul Sighişoara vaverifica în permanenţă respectarea  reglementărilor legislaţiei în vigoare din domeniul securităţii muncii, al prevenirii  incendiilor şi protecţia mediului.

 

 

4.)    Reguli de comercializare a produselor şi promovare a partenerilor, finanţatorilor, partnerilor media şi sponsorilor

 

a.)    Băuturile se vor servi în recipiente din plastic;

b.)    Se interzice instalarea de grătare;

c.)    Nu se vor comercializa nici un fel de obiecte de talcioc: jucării, baloane, brăţări luminoase, bijuterii şi altele din aceeaşi categorie;

d.)    Sunt interzise jocurile de noroc gen "roata norocului" "alba neagra" etc.;

e.)    Se interzic generatoarele de curent mobile.

f.)     Autorizaţia de funcţionare pe perioada festivalului, se va elibera numai cu acordul Asociaţiei Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret.

g.)    Echipele de pază şi ordine vor ridica standurile tuturor celor care nu au autorizaţie sau nu respectă condiţiile prevăzute în prezentul Regulament sau în documentele justificative care atestă participarea la festival şi vor sancţiona persoanele în cauză conform O.G. nr. 99/2000 privindcomercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

h.)    Comercianţii vor avea dreptul de a comercializa exclusiv produsele stabilite la încheierea acordului cu Asociaţia Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret Sighişoara (ibz), conform prezentului regulament şi care vor figura pe lista de produse anexă la acord.

i.)      Autorizaţia de funcţionare pe perioada festivalului şi lista de produse permise spre comercializare vor fi în mod obligatoriu afişate la loc vizibil pe fiecare tarabă ori loc de vânzare. Autorizația de funcționare se va elibera numai după achitarea taxei de consum curent electric.

j.)     Municipiul Sighişoara va elibera autorizaţii de funcţionare pentru perioada Festivalului „ProEtnica 2015 - Festival Intercultural Sighişoara” exclusiv comercianţilor care fac dovada unor documente justificative care atestă participarea la festival în conformitate cu prezentul regulament;

k.)    Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare vor fi cele prevăzute în H.C.L. nr. 179/30.10.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015 și se vor achita la casieria Municipiului Sighișoara.

l.)      În perioada Festivalului „ProEtnica - Festival Intercultural Sighişoara” 2015, nu se vor acorda autorizaţii pentru montarea de panouri/bannere publicitare altele decât cele ale organizatorilor, partenerilor, finanţatorilor, partenerilor media şi sponsorilor.

 

5.)    Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sancţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată precum şi a Hotărârii Consiliului Local Sighişoara nr. 140/2006 privind obligaţiile instituţiilor publice, agenţilor economici, a altor persoane juridice şi a cetăţenilor pentru asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul municipiului pentru buna gospodărire a localităţii şi respectarea normelor de igienă.

 

Întocmit,

                                                                              Asociaţia Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret Sighişoara (ibz)